top of page

מכתבו של ד"ר רוני ארגוב

זכיתי להכיר את פרופ' רינג המנוח משלבי התמחותי הראשונים בשיקום (בבי'ח הדסה בירושלים מ-1991), כאשר בכנסים התקופתיים של איגוד השיקום בלטה דמותו כאדם חביב שהוקיר את חבריו, ועודד מתחילה את הצעירים להשתתף בפעילות כעמיתים שדעתם נשמעת.

בהמשך היכרתיו במסגרת לימודי ההמשך למתמחים מטעם אוניברסיטת ת'א כאשר שיתף אותנו בעבודיותיו היסודיות , החל באלקטרופיזיולוגיה וכלה בנושא ההערכה התפקודית אותו קידם אישית בהכניסו לארץ את הערכת ה FIM ,בכך גם דאג להביא למודעות מערכת הבריאות הציבורית לחשיבות ההשקעה הכלכלית הרבה שבעבודה השיקומית.

כל זאת עשה בנועם הליכות , זכיתי למילה טובה שלו בכל מפגש מקצועי ,כך נתן לי להרגיש כחבר אישי .

הוא גם עודד אותי רבות בחשיבות עבודתי הנוכחית כרופא שיקום במערכת הקהילה ב'מכבי' שרותי בריאות.

יהי זכרו ברוך

דר' רון ארגוב ,ערב חג הסוכות תשס'ט ירושלים


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page